Disclaimer

De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) is een satirisch weblog dat in die hoedanigheid gelezen moet worden en doet, als weblog, verwijzingen naar informatie welke gepubliceerd staat op het internet. De informatie waar De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) naar verwijst is door derden, op welke derden De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) geen invloed kan uitoefenen, aan het publiek via het internet openbaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) niet in kan staan voor welke kwaliteit dan ook van de informatie waar het naar verwijst: De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) staat er niet voor in dat informatie waarnaar het heeft verwezen beschikbaar zal blijven of dat links daar naartoe altijd zullen kloppen. De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) staat niet in voor de juistheid of de legitimiteit van de informatie waar het naar verwijst. De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) staat evenmin in voor de geschiktheid voor alle gebruikers van het materiaal waarnaar het doorverwijst. Doordat nieuwswaardige informatie voor effectbejag is gepubliceerd kan deze informatie ongeschikt zijn voor jeugdige lezers. Jeugdige lezers worden daarom geadviseerd om omzichtig om te gaan met het raadplegen van informatie waarnaar wordt verwezen door De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen). Tenzij expliciet anders vermeld is alle gepubliceerde inhoud eigendom van De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen). De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) steunt het citeren van en verwijzen naar op De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) gepubliceerde informatie onder de voorwaarde dat verwijzingen een hyperlink bevatten naar de oorspronkelijke publicatie op De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen). De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) kan geheel of ten dele een databank vormen in de zin van de Databankenwet. De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) behoudt nadrukkelijk alle aan De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) op basis van de Databankenwet toekomende rechten. De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers behalve waar de toestemming van de gebruiker impliciet (zoals bij door het verzenden van reacties door middel van email of een reactieformulier) of expliciet toestemming geeft voor een dergelijke verwerking. De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) past cookies toe op haar site. Cookies zijn kleine bestanden die door middel van de browser vanaf De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Cookies worden uitsluitend gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van de De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) site. De gebruiker kan altijd, voor eigen risico, via de browser de toepassing van cookies uitzetten – De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) garandeert niet de juiste werking van haar site indien de gebruiker cookies uitzet. De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) verstrekt geen enkele garantie op welke aspect van de site dan ook. De gebruiker dient altijd gebruik te maken van zijn gezond verstand en van beschermmiddelen voor zijn computer. De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de site De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen). De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) behoudt het recht om in de toekomst deze gebruiksvoorwaarden en de werking van de site te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen bekend worden gemaakt op De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) en zullen in werking treden 14 dagen na de eerste publicatie ervan op De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen). Het (blijvend) gebruik van De Mariska (Blond, Brutaal en Bloggen) na het lezen van deze voorwaarden wordt beschouwd als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.
Advertenties
Advertenties